Wychowawcy XXI wieku - Zintegrowany Program Wychowawczy Szkoły

Celem programu jest wyposażenie nauczycieli-wychowawców oraz personelu szkoły w taką wiedzę i umiejętności psychologiczne, które umożliwią im:
-    pobudzenie samorozwoju profesjonalnego i osobowego,
-    wspieranie ucznia w rozwoju w oparciu o zintegrowany program działań wychowawczych,
-    umiejętność weryfikacji i modyfikacji celów wychowawczych.
Wiodące zadania programu wiążą się ze stworzeniem uczestnikom możliwości do:
-    identyfikacji i korzystania z prawidłowości rządzących zachowaniem się człowieka w relacji z otoczeniem,
-    uświadamiania sobie własnych silnych i słabych stron,
-    dostrzeżenia znaczenia prawidłowych relacji nauczyciel-uczeń dla funkcjonowania i rozwoju obydwu stron,
-    opracowania zintegrowanego programu działań wychowawczych opartych na podejściu profilaktycznym,
-    praktycznego rozwiązywania problemów wychowawczych w sytuacjach symulowanych,
-    wzbudzenia motywacji do permanentnego rozwoju zawodowego po zakończeniu szkolenia.
Zajęcia obejmują łącznie 60 godzin warsztatów umiejętności i wykładów realizowanych w trzech blokach tematycznych:
-    umiejętności interpersonalne i dyspozycje osobowościowe nauczyciela-wychowawcy;
-    konstruowanie i ewaluacja programów zajęć integrujących treści wychowawcze i profilaktyczne;
-    wdrażanie i prowadzenie zajęć zawierających elementy profilaktyczne.
Szkolenie jest adresowane przede wszystkim do młodszych stażem nauczycieli gimnazjów, zwłaszcza działających w środowiskach o wysokim poziomie dysfunkcjonalności uczniów. Przewidujemy również udział nauczycieli klas IV-VI, nauczycieli szkół średnich, wychowawców internatów i półinternatów, personelu medycznego szkół.
Program może być realizowany dla jednego środowiska lub jako program międzyszkolny. Preferowane jest uczestnictwo co najmniej 2-3 osób z jednej szkoły / bursy.
Program prowadzimy od 1994 roku.