Ograniczanie Przemocy w Szkole

CELEM projektu jest przygotowanie grupy pedagogów szkolnych do aktywnego działania w środowisku lokalnym szkół na rzecz eliminowania przemocy w szkole przez promowanie prospołecznej aktywności wszystkich członków społeczności szkolnej. W szczególności absolwenci programu nabywają:
a)    wiedzę o mechanizmach działań agresywnych i roli przemocy w życiu jednostki, lokalnej społeczności i szerokiego społeczeństwa,
b)    umiejętności identyfikowania czynników ryzyka oraz uwarunkowań i nasilenia zjawisk patologicznych w środowisku szkolnym,
c)    umiejętności aktywizowania działalności prospołecznej poszczególnych grup i członków społeczności szkolnej,
d)    umiejętności wspomagania w zaspokajaniu potrzeb, realizowaniu zadań i rozwiązywaniu konfliktów bez konieczności stosowania przemocy.
    STRUKTURA programu edukacyjnego "OGRANICZANIE  PRZEMOCY W SZKOLE" obejmuje następujące przedsięwzięcia:
a)    trwający 6 dni obóz szkoleniowy, w trakcie którego realizowane są następujące warsztaty tematyczne:
•    "CO SIĘ NAPRAWDĘ DZIEJE W SZKOLE, czyli metody badania czynników ryzyka oraz nasilenia i przejawów przemocy";
•    "OD DYKTATURY DO WSPÓŁDZIAŁANIA, czyli metody kierowania placówką oświatowo-wychowawczą bez przemocy";
•    "OD MANIPULACJI DO WYCHOWYWANIA, czyli metody aktywizacji rozwoju osobowego i zawodowego nauczycieli-wychowawców";
•    "OD PRZEMOCY W RODZINIE DO POMOCY RODZINIE, czyli metody współpracy z rodzicami";
•    "SAMORZĄD SZKOLNY: PRZECIWNIK, PARTNER CZY PIĄTE KOŁO U WOZU, czyli samorządność uczniów drogą do eliminowania bezprawia";
•    "CO PISZCZY W GRUPIE RÓWIEŚNICZEJ, czyli młodzieżowe programy wsparcia rówieśniczego";
•    "SZKOŁA TO NIE WYSPA, czyli metody współdziałania szkoły z lokalną społecznością".
c)    materiały edukacyjne zatytułowane "SZKOŁA BEZ PRZEMOCY",
d)    spotkania superwizyjne, odbywające się w miesięcznych odstępach i skoncentrowane na wymianie doświadczeń, analizie przeżywanych trudności oraz planowaniu kolejnych etapów działania zawodowego absolwentów programu.