Historia 1997 rok.

Realizując cele statutowe, Fundacja prowadziła w 1997 roku następujące przedsięwzięcia:

-                      Zapobieganie patologii społecznej dzieci i młodzieży województwa szczecińskiego poprzez promowanie innowacyjnych metod działań profilaktycznych i psychokorekcyjnych - program umożliwił przygotowanie grupy specjalistów z terenu województwa szczecińskiego do prowadzenia działań przeciwdziałających bardzo wysokiemu nasileniu dysfunkcji wśród dzieci i młodzieży z tego województwa. W programie uczestniczyło 31 osób.

-                      Program "Kobieta Aktywna w społeczności lokalnej" - program umożliwił grupie młodych kobiet z małych miejscowości rozwinięcie umiejętności poznawania potrzeb lokalnej społeczności, przygotowywania działań aktywizujących społeczności małych miejscowości oraz prowadzenia i promowania działań aktywizujących. W programie uczestniczyło 45 osób.

 

-                      Profilaktyka uzależnień  w poradnictwie psychologiczno-pedagogicznym - program umożliwił grupie specjalistów z terenu województwa lubelskiego zwiększenie umiejętności prowadzenia działań profilaktycznych z wykorzystaniem nowoczesnych metod pracy z młodzieżą. W programie uczestniczyło 10 osób.