Historia 2005

Realizując cele statutowe, Fundacja prowadziła w 2005 roku następujące przedsięwzięcia:

 

 • Program „Diagnoza zapotrzebowania na profilaktykę w szkole” – program, finansowany przez MENiS, umożliwił wyposażenie lokalnych liderów profilaktyki z terenu całej Polski w wiedzę psychologiczno-pedagogiczną i umiejętności prowadzenia diagnoz przygotowujących do konstruowania Szkolnych Programów Profilaktyki. W wykładach i warsztatach uczestniczyły 62 osoby
 •  „Program Rówieśniczych Doradców” dla środowiska OHP – profilaktyczny program edukacyjny dla młodzieży finansowany przez OHP - uczestnictwo w treningach i warsztatach 17 osób, podopiecznych OHP w Radzyniu Podlaskim
 • „Kontakt z trudnym klientem w pracy doradcy zawodowego” – program edukacyjny zwiększający kompetencje wychowawcze i profilaktyczne doradców zawodowych z Mobilnych Centrów Informacji Zawodowej Ochotniczych Hufców Pracy oraz ze szkół, które wygrały granty MGiP na tworzenie Szkolnych Ośrodków Kariery. Program, finansowany przez LWKH OHP, objął 30 osób.
 • Program „Diagnoza zapotrzebowania na profilaktykę w szkole” – finansowany przez OPS Ursynów Warszawa – umożliwił wyposażenie szkolnych liderów profilaktyki  (dyrektorów szkół, pedagogów szkolnych, wychowawców klasowych i nauczycieli przedmiotowych) w taką wiedzę psychologiczno-pedagogiczną i umiejętności pozwalające na prowadzenie diagnozy w środowiskach szkolnych. W zajęciach uczestniczyło 51 osób
 • Program edukacyjny „Strategie i metody działań profilaktycznych w szkole” – finansowany przez OPS Ursynów Warszawa, pozwolił na wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności umożliwiające kompleksowe integrowanie w profilaktyce szkolnej działań prowadzonych w ramach wiodących strategii profilaktycznych. W programie uczestniczyło 40 pracowników szkół, organizacji pozarządowych, poradni i OPS
 •  „Ocena zasobów m.st. Warszawy w obszarze pomocy dziecku i rodzinie” – program badawczy finansowany przez UM st. Warszawa. Przeprowadzenie programu umożliwiło zidentyfikowanie podstawowych obszarów zapotrzebowania na wsparcie społeczne ze strony rodzin dysfunkcjonalnych, dokonanie oceny zasobów dzielnicy, służących rozwiązywaniu problemów rodzin dysfunkcjonalnych, przygotowanie materiału umożliwiającego opracowanie standardów i procedur pomocy rodzinie dysfunkcjonalnej w ramach dzielnicy zamieszkania. Badaniami ankietowymi i testowymi objęto łącznie 960 mieszkańców Warszawy
 • „Ewaluacja lokalnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” – program badawczy finansowany przez UM st. Warszawa. Przeprowadzenie programu umożliwiło ocenę konstrukcji i społecznego odbioru oraz sformułowanie zaleceń służących zwiększeniu jakości działań prowadzonych w ramach Dzielnicowych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m. st. Warszawy. Badaniami objęto 400 mieszkańców Warszawy
 • „Ewaluacja szkolnych programów profilaktyki” – program badawczy finansowany przez UM st. Warszawa. Przeprowadzenie programu umożliwiło ocenę konstrukcji i jakości realizacji Szkolnych Programów Profilaktyki prowadzonych w szkołach warszawskich. Sformułowano zalecenia służące podniesieniu jakości profilaktyki szkolnej. Badaniami objęto 1007 uczniów szkół warszawskich
 • „Ewaluacja programów przeciwdziałania przemocy” – program badawczy finansowany przez UM st. Warszawa. Przeprowadzenie programu umożliwiło ocenę konstrukcji i jakości realizacji programów i instytucji prowadzących działania ukierunkowane na przeciwdziałanie przemocy oraz pomoc i terapię dla ofiar przemocy. Rezultatem są wnioski i zalecenia zmierzające do zwiększenia jakości przeciwdziałania przemocy. Badaniami objęto 414 osób, będących odbiorcami działań profilaktycznych i pomocowych
 • „Ewaluacja programów terapeutycznych dla osób uzależnionych i członków ich rodzin” – program badawczy finansowany przez UM st. Warszawa. Przeprowadzenie programu umożliwiło ocenę konstrukcji i jakości pomocy terapeutycznej dla ofiar uzależnienia od narkotyków i alkoholu. W ramach realizacji programu przygotowano wnioski i zalecenia umożliwiające zwiększenie jakości terapii oferowanej osobom uzależnionym. Badaniami objęto 90 osób, będących podopiecznymi ośrodków terapii dla osób uzależnionych.
 • „Odnaleźć Siebie” – podwyższenie kwalifikacji osób pracujących z grupami szczególnego ryzyka z regionu zachodniopomorskiego – program edukacyjny prowadzony w partnerstwie ze Szczecińską Fundacją „Talent-Promocja-Potęp”, finansowany ze środków EFS w ramach działań Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie. Prowadzenie programu umożliwia podwyższenie kompetencji realizatorów profilaktyki i resocjalizacji, a pośrednio zwiększenie dostępności i jakości oferty pomocowej dla osób zagrożonych uzależnieniami, przestępczością, marginalizacją i wykluczeniem społecznym. W cyklu wykładowo-warsztatowym bierze udział 60 osób.