Księgarnia

Kierunki działań profilaktycznych \"1993\" - reprint elektroniczny

WPROWADZENIE (opr. Zbigniew B. Gaś)................................................................ ....... 9

METODY BADANIA POSTAW WYCHOWAWCZYCH I ICH MODYFIKACJI

(opr. Małgorzata Sitarczyk).................................................................................... ..... 13

1. Wprowadzenie..................................................................................................... 13

2. Diagnoza psychometiyczna postaw wychowawczych

UeJ wykorzystanie w interwencji psychologicznej....................................... ...... 14

3. Uwagi dotyczące badania postaw wychowawczych...................................... ..... 20

4. Metody badania postaw wychowawczych w percepcji rodziców ... 23

 

4.1. Kwestionariusz do Badania Postaw Rodzicielskich — PARI .... 24

4.2. Kwestionariusz dla Rodziców — wg M. Ziemskiej.................................... ..... 26

5. Metody badania postaw wychowawczych w percepcji dzieci ł młodzieży . 27

5.1. Kwestionariusz Stosunków międ^ Rodzicami i Dziećmi — PCR . 29

5.2. Kwestionariusz do Badania Zachowania się Rodziców

w Percepcji Dziecka — CRPBI...................................................................... ..... 31

5.3. Skala Postaw Rodzicielskich.......................................................................... ..... 32

Bibliografia............................................................................................................... 35

TEST PRZYMIOTNIKOWY ACL-37 JAKO TECHNIKA BADANIA OSOBOWOŚCI

(opr. Barbara Pilecka).............................................................................................. ..... 37

1. Charakterystyka testu ACL złożonego z 37 skal............................................ ..... 37

2. Wykor^stanie testu ACL-37 do prognozowania

osiągnięć w studiowaniu................................................................................... ..... 45

3. Zastosowanie testu ACL-37 w badaniach osób o pośrednich

i bezpośrednich formach autodestrukcji ..................................................... ..... 54

Bibliografia................................................................................................................ ..... 65

KOMPLEKSOWE BADANIE ŚRODOWISKA RODZINNEGO JAKO PODSTAWA OPRACOWANIA PROGRAMU PROFILAKTYKI PIERWSZORZĘDOWEJ

(opr. Zbigniew B. Gaś)............................................................................................. ..... 67

1. Wprowadzenie..................................................................................................... ..... 67

2. Diagnoza dynamiki funkcjonowania systemu rodzinnego........................... ..... 68

3. Percepcja rodziny a obrazy siebie członków rodziny................................... ..... 73

4. Wykorzystanie diagnozy do programowania działań profilaktycznych... 83 Bibliografia 89

5

-- page break --

RADZENIE SOBIE Z PROBLEMAMI ŻYCIOWYMI A UŻYWANIE
I NADUŻYWANIE ALKOHOLU PRZEZ MŁODZIEŻ
W OKRESIE PÓŹNEGO DORASTANIA (opr. Ryszard Poprawa)........................... 91

1. Wprowadzenie........................................................................................................... 91

2. Problem badawczy..................................................................................................... 92

3. Procedura badań........................................................................................................ 95

 

3.1. Metody.................................................................................................................. 95

3.2. Badane osoby........................................................................................................ 97

3.3. Przebieg badań....................................................................................................... 98

4. Wyniki badań............................................................................................................ 100

4.1. Stopień i struktura zaangażowania w używanie alkoholu

a korzystanie z niego w czasie przeżywania problemów życiowych

u badanej dorastającej młodzieży.......................................................................... 100

4.2. Przeżywanie problemów życiowych a używanie alkoholu.................................... 103

4.3. Charakteiystyka struktury osobowości używających alkoholu

w procesie radzenia sobie z problemami życiowymi............................................. 108

4.4. Kategoryzacja klinicznych danych empirycznych................................................. 112

4.4.1. Rodzaje sytuacji i okoliczności używania alkoholu........................................... 113

4.4.2. Czynniki sprzyjające, inicjujące i utrwalające używanie alkoholu . 115

4.4.3. Psychologiczne efekty używania alkoholu oraz przypisywane mu znaczenie... 119

4.4.4. Specyficzne rodzaje pomocy wynikające z używania alkoholu w codziennym życiu

oraz — dla radzenia sobie z problemami życiowymi......................................... 121

4.4.5. Rodzaje problemów życiowych, w trakcie przeżywania któiych badani używali alkoholu 123

4.4.6. Sposób przeżywania i znaczenie problemów życiowych,

  • przy których badani używali alkoholu.................................. ........................... 123

5. Wnioski dla psychoprofilaktyki................................................................................. 125

Bibliografia.................................................................................................................... 129

PROCES ADAPTACJI DZIECI Z WADĄ SŁUCHU DO WARUNKÓW SZKOŁY
I INTERNATU (opr. Grażyna Gunia)........................................................................... 135

1. Wprowadzenie........................................................................................................... 135

2. Biopsychospołeczne uwarunkowania adaptacji dzieci z wadą słuchu

do warunków szkoły i internatu............................................................................... 136

3. Metodologia badań.................................................................................................... 140

4. Charakterystyka badanych......................................................................................... 143

5. Analiza materiału empirycznego ............................................................................ 145

6. Zapobieganie trudnościom adaptacyjnym dzieci z wadą słuchu w toku rewalidacji instytucjonalnej — ogólne podsumowanie wyników badań . 159

7. Wnioski i postulaty.................................................................................................... 163

Bibliografia..................................................................................................................... 166

6

-- page break --

PSYCHOLOGICZNY TRENING ADAPTACYJNY

DLA MŁODZIEŻY ROZPOCZYNAJĄCEJ STUDIA

- KONCEPCJA. PRZEBIEG, EFEKTYWNOŚĆ (opr. Robert Porzak) . . 169

1- Wprowadzenie.................................................................................................... ... 169

2. Trudności adaptacyjne i ich przyczyny........................................................... 170

3. Mechanizmy obronne i ich rola w przebiegu treningu.................................. 172

4. Cele i założenia treningu adaptacyjnego......................................................... 174

5. Przebieg treningu................................................................................................. 176

6. Opis efektów treningu......................................................................................... 178

7. Wnioski................................................................................................................. 184

Bibliografia............................................................................................................... 186

POSTAWY RELIGIJNE SKAZANYCH ODBYWAJĄCYCH

KARĘ POZBAWIENIA WOLNOŚCI (opr. Roman Cieślak).............................. 189

1. Modele badań nad religijnością więźniów...................................................... 189

2. Motywacyjny aspekt postawy religijnej ..................................................... 196

3. Funkcjonalny aspekt postawy religijnej.......................................................... 202

4. Cele badawcze, zastosowane metody, opis badanej grupy........................... 208

5. Opis postawy religijnej....................................................................................... 210

6. Funkcje postawy religijnej................................................................................. 218

7. Zakończenie i wnioski........................................................................................ 221

Bibliografia............................................................................................................... 224

PRÓBA WYKORZYSTANIA ANALIZY AKUSTYCZNEJ GŁOSU PACJENTÓW DLA WYKRYCIA DEPRESJI I OSZACOWANIA JEJ NASILENIA

(opr. Zbigniew Okoń).............................................................................................. 227

1. Wprowadzenie..................................................................................................... 227

2. Cel pracy............................................................................................................... 232

3. Badania własne.................................................................................................... 232

4. Grupy badanych.................................................................................................. 234

5. Wyniki.................................................................................................................. ... 235

6. Omówienie i dyskusja wyników....................................................................... 239

7. Dyskusja możliwości wykorzystania analizy akustycznej mowy

w praktyce klinicznej......................................................................................... 243

8. Wnioski................................................................................................................. ... 246

Bibliografia............................................................................................................... ... 247

 

(Nakład wyczerpany - książka dostępna wyłącznie jako reprint w formacie pdf, bez możliwości wydruku, udostępniany do pobrania  z serwera po dokonaniu przedpłaty ceny książki na konto po złożeniu zamówienia)

Cena: 30.00zł Ilość sztuk: