Księgarnia

Sortowanie: tytuł cena

Książka przedstawia rezultaty programu badawczego skoncentrowanego na oszacowaniu:
• specyfiki zasobów ludzkich (pracownicy merytoryczni oraz wychowankowie) losowo dobranych ośrodków wychowawczych i resocjalizacyjnych (tj. stacjonarnych ośrodków OHP, Schronisk dla Nieletnich oraz Zakładów Poprawczych dla nieletnich) w całej Polsce,
• jakości prowadzonych w nich działań wychowawczo-resocjalizacyjnych wobec młodzieży dysfunkcjonalnej. Uzyskany w ten sposób materiał badawczy jest uzupełniony zaleceniami dotyczącymi usprawniania działań poddanych badaniom instytucji (ISBN 978-83-900916-9-3, rok wyd.: 2008).

UWAGA: Książka nie jest dostępna w normalnej sprzedaży. Książki nie wolno odsprzedawać. Wysyłamy książkę wyłącznie po jednym egzemplarzu dla danej osoby lub po dwa dla instytucji, pobierając zryczałtowane opłaty za pakowanie i dostawę. Na rachunku wpisujemy wyłącznie koszty pakowania (są one widoczne poniżej i w zamówieniu jako cena książki) oraz dodatkowo dostawy.

 

 

(Nakład wyczerpany - książka w pełnej wersji dostępna wyłącznie jako reprint w formacie pdf, bez możliwości wydruku, udostępniany do pobrania  z serwera po dokonaniu przedpłaty ceny książki na konto po złożeniu zamówienia). Przy zamówieniu należy wybrać formę dostawy: Reprint elektroniczny po przedpłacie przelewem - koszt dostawy: 0 zł)

 

 

Cena: 30.00zł Ilość sztuk:  

The book presents results of a psychological research project which was undertaken among randomly selected juveniles and professional staff from education and resocialization centers for youth.
The research project was focused on determining:
• the specificity of human resources (professional employees and juvenile delinquents) in randomly selected education and resocialization centers (including stationary OHP centers, youth shelters and youth custody centers),
• and the quality of education and resocialization activities for dysfunctional youth conducted in these centers.
The research material collected in this way as well as the conclusions from the research will be used to develop training programs for the employees as well as customizing the corrective activities to particular offenders and monitoring their developments after leaving the centers (ISBN 978-83-900916-4-8, edition 2008).


CAUTION: The book is not accessible in normal distribution. The book may not be resold. We send only one book for each person or two for institution. The payment covers costs of packaging (given below as the book price) and additional postal cost.
Cena: 19.00zł Ilość sztuk:  

"Kierunki działań profilaktycznych" (praca zbiorowa) - książka stanowi zbiór opracowań dotyczących współczesnych tendencji w działaniach profilaktycznych w Polsce. Zawiera ona teksty dotyczące zagadnień zarówno teoretycznych, jak i praktycznych ze wszystkich poziomów profilaktyki. Pierwsze opracowanie ukazuje wagę prawidłowej diagnozy specyfiki oddziaływań wychowawczych rodziców dla skuteczności prowadzonych zabiegów profilaktycznych; drugie prezentuje Test Przymiotnikowy ACL-37 oraz jego możliwości w diagnozowaniu i prognozowaniu różnych przejawów funkcjonowania człowieka; trzecie opracowanie ukazuje procedurę badania zapotrzebowania na profilaktykę i konstruowania programu odpowiadającego potrzebom klienta; w czwartym został zreferowany przebieg i wyniki badań, mających na celu ukazanie związku między przeżywanymi przez młodzież problemami życiowymi, a używaniem alkoholu; autor piątego opracowania koncentruje się na ukazaniu dynamiki procesu adaptacyjnego, z uwzględnieniem możliwości rozwojowych dziecka oraz warunków i realiów całego procesu rewalidacyjnego; w następnym opracowaniu zostaje opisana procedura działań psychoprofilaktycznych dla studentów pierwszych lat studiów; przedostatnie opracowanie prezentuje program badań nad charakterystyką postaw religijnych więźniów i wpływem religijności na ich funkcjonowanie psychospołeczne; w ostatnim opracowaniu autor - oceniając należycie rolę, jaką w praktyce internistycznej odgrywa diagnoza depresji - prezentuje sposoby wykorzystania w procesie diagnostycznym, analizy akustycznej głosu pacjentów (ISBN 83-900916-3-1, rok wyd.: 1994).

 (Nakład wyczerpany - książka dostępna wyłącznie jako reprint w formacie pdf, bez możliwości wydruku, udostępniany do pobrania  z serwera po dokonaniu przedpłaty ceny książki na konto po złożeniu zamówienia)

Cena: 30.00zł Ilość sztuk:  

Zbigniew B. Gaś: "Letni Obóz Terapeutyczny" i monografia będąca prezentacją założeń teoretycznych, sposobu organizacji i realizacji oraz skuteczności Letniego Obozu Terapeutycznego dla młodzieży dysfunkcjonalnej, zagrożonej uzależnieniem (rok wyd.: 1992).

 

(Nakład wyczerpany - książka dostępna wyłącznie jako reprint w formacie pdf, bez możliwości wydruku, udostępniany do pobrania  z serwera po dokonaniu przedpłaty ceny książki na konto po złożeniu zamówienia).
Cena: 10.00zł Ilość sztuk:  

Zbigniew B. Gaś: "Program Rówieśniczych Doradców" na podstawie informacji o podejściach rówieśniczych, jako formie wczesnej interwencji, książka prezentuje koncepcję programu Rówieśniczych Doradców realizowanego w średnich szkołach; autor omawia metodę doboru uczestników programu, zadania koordynatora szkolnego, formułę spotkania organizacyjnego, scenariusze zajęć proponowane do wykorzystania w trakcie szkolenia uczestników, codzienne działanie programu oraz ocenę skuteczności programu (rok wyd.: 1992).

 

(Nakład wyczerpany - książka dostępna wyłącznie jako reprint w formacie pdf, bez możliwości wydruku, udostępniany do pobrania  z serwera po dokonaniu przedpłaty ceny książki na konto po złożeniu zamówienia)

Cena: 15.00zł Ilość sztuk:  

"Wspomaganie rozwoju dziecka" (praca zbiorowa) - niniejsza publikacja składa się z sześciu opracowań, skoncentrowanych na różnych zagadnieniach wspomagania rozwoju dzieci. Część pierwsza prezentuje opracowaną na gruncie psychologii humanistycznej koncepcję, zgodnie z którą wychowanie polega na tworzeniu dziecku warunków do rozwoju; część druga dotyczy współzależności między poziomem intelektualnym dziecka a jego funkcjonowaniem psychicznym i społecznym; część trzecia dotyczy przyczyn, przejawów i środków zaradczych wobec zaburzeń w zachowaniu dzieci i młodzieży; część czwarta poświęcona została problemom reedukacji; w części piątej scharakteryzowana jest specyfika terapii logopedycznej; ostatnie z opracowań ma charakter osobistych refleksji na temat oddziaływań wychowawczych wobec dziecka niepełnosprawnego. Cała książka ma na celu ułatwienie rodzicom i wychowawcom pokonywania trudności, z jakimi stykają się w procesie wychowania (ISBN 83-900916-2-3, rok wyd: 1994).

 (Nakład wyczerpany - książka dostępna wyłącznie jako reprint w formacie pdf, bez możliwości wydruku, udostępniany do pobrania  z serwera po dokonaniu przedpłaty ceny książki na konto po złożeniu zamówienia)

Cena: 20.00zł Ilość sztuk:  

Zbigniew B. Gaś: "Wspólnota terapeutyczna w leczeniu uzależnień" - monografia będąca prezentacją koncepcji wykorzystania wspólnoty terapeutycznej w leczeniu i rehabilitacji osób i rodzin uzależnionych, uzupełniona o charakterystykę i merytoryczną analizę najbardziej skutecznych programów wspólnotowych dla osób uzależnionych (ISBN 83-900916-0-7, rok wyd.: 1992).

 

(Nakład wyczerpany - książka dostępna wyłącznie jako reprint w formacie pdf, bez możliwości wydruku, udostępniany do pobrania  z serwera po dokonaniu przedpłaty ceny książki na konto po złożeniu zamówienia)
Cena: 30.00zł Ilość sztuk: