Aktualności

2019-09-17
Profilaktycy.pl - rośnie zainteresowanie ankietami i wynikami badań

Fundacja „Masz Szansę” na zlecenie MEN przeprowadziła w latach 2016-2018 ogólnopolskie badania dotyczące zapotrzebowania na działania profilaktyczne. w całym kraju. W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na informacje na temat rezultatów projektu zapraszamy do pobrania narzędzi i opisu wyników ze strony https://profilaktycy.pl Dostępne na tej stronie narzędzia zostały opracowane przez zespół czołowych polskich ekspertów w dziedzinie profilaktyki. Badania prowadzili niezależni od szkół, wykwalifikowani diagności – pedagodzy i psychologowie, posiadający doświadczenie diagnostyczne i pracujący pod nadzorem zespołu koordynatorów lokalnych i koordynatora krajowego.

Badaniami objęto te zmienne, które w badaniach międzynarodowych znalazły się na listach czynników chroniących przed zachowaniami dysfunkcjonalnymi (zasoby środowiska szkolnego) i czynnikach ryzyka, które sprzyjają zachowaniom dysfunkcjonalnym (ryzyko środowiska szkolnego).

Każda z wylosowanych z próby ogólnopolskiej i zaproszonych do udziału w badaniach szkoła miała przed badaniami pełny dostęp do wszystkich narzędzi diagnostycznych i wyraziła dobrowolną, pisemną zgodę na udział w badaniach. Szkoły otrzymały podsumowanie diagnoz szkolnych, porównanych do wyników ogólnopolskich. Dokładny opis postępowania badawczego i rezultaty badań są przedstawione w materiałach zamieszczonych na stronie https://profilaktycy.pl Projekt jest już zakończony i pozytywnie przyjęty przez MEN, jak i przez środowiska szkolne.

Narzędzia diagnostyczne wypracowane na potrzeby badań są rekomendowane przez MEN do stosowania w lokalnych diagnozach. Dzięki dostępności raportu zbiorczego, rezultaty badań lokalnych prowadzonych obecnie za pomocą tych narzędzi mogą być odnoszone do wyników badań ogólnopolskich, o ile obecnie prowadzone badania w szkołach zostaną wykonane zgodnie z opisem badań wyjściowych, w sposób gwarantujący anonimowość i nie naruszający prawa oraz zdrowego rozsądku. Fundacja „Masz Szansę” nie przetwarza żadnych danych z badań lokalnych. Istnieje jednak możliwość przygotowania ogólnopolskich rozwiązań, zapewniających szkołom wygodny i w pełni bezpieczny dla uczniów dostęp do ankietowej diagnozy zapotrzebowania na działania profilaktyczne i analizy wyników. Ramowy schemat tych rozwiązań jest opisany w materiałach zamieszczonych na wspomnianej stronie.