Letni Obóz Terapeutyczny

Celem programu jest:
a)    objęcia terapią grupy młodzieży dysfunkcjonalnej, zagrożonej uzależnieniem (wczesna interwencja);
b)    przygotowanie kadry psychologicznej do prowadzenia pracy terapeutycznej i rehabilitacyjnej w trakcie wakacyjnego obozu dla młodzieży z zaburzeniami osobowości i zachowania, pochodzącej z rodzin z problemem alkoholowym i zagrożonej uzależnieniem.
    Program "Letniego Obozu Terapeutycznego" obejmuje:
1) W zakresie działalności terapeutyczno rehabilitacyjnej w odniesieniu do młodzieży dysfunkcjonalnej realizowane są:
-    psychoterapia grupowa w wymiarze 80 godzin;
-    sesje społeczności terapeutycznej w wymiarze 20 godzin;
-    indywidualna terapia podtrzymująca (stosownie do potrzeb);
-    działania wychowawczo rozwojowe.
2) W zakresie działalności szkoleniowej stażystów:
-    warsztaty identyfikujące stażystów i przygotowujące do obozu;
-    pomoc w opracowaniu koncepcji stażu;
-    monitoring funkcjonowania w trakcie przebiegu stażu;
-    maraton o charakterze superwizyjnym po zakończeniu stażu.
    Obóz zrealizowany jest w Bieszczadach, na Roztoczu lub w innych środowiskach w czasie wakacji. Praca terapeutyczna obejmie łącznie 100 godzin, zaś praca szkoleniowa 120 godzin.
    Efektem programu w zakresie skuteczności pracy terapeutyczno rehabilitacyjnej z młodzieżą dysfunkcjonalną, zagrożoną uzależnieniem, są korzystne zmiany  w wymiarach:
-    obrazu siebie, samooceny i poczucia własnej wartości,
-    preferowanego stylu relacji interpersonalnych,
-    umiejętności konstruktywnego rozwiązywania problemów,
-    akceptowanego modelu funkcjonowania społecznego.
Natomiast w zakresie szkolenia stażystów dalszemu usprawnieniu ulegają ich umiejętności profesjonalne, a zwłaszcza te związane z autoekspozycją i prowadzeniem kontaktów pomocnych. Rozwijane także są umiejętności grupowej pracy terapeutycznej z młodzieżą dysfunkcjonalną. Szkolenie stażystów jest opcjonalne, nie powiązane obligatoryjnie z realizacją zajęć dla młodzieży.
    Okres realizacji - letnie obozy terapeutyczne prowadzimy (z sezonowymi przerwami) od momentu powstania Fundacji.