Program Aktywizacji Samorządów Uczniowskich

Celem programu jest prowadzenie działań edukacyjnych w środowisku młodzieży pełniącej różnorodne funkcje w samorządach szkolnych, ukierunkowanych na rozwijanie umiejętności współdziałania z dorosłymi pracownikami placówek oświatowo-wychowawczych oraz ponoszenia odpowiedzialności za twórcze współtworzenie zdrowego środowiska wychowawczego w szkołach ponadpodstawowych. Program może też być realizowany dla innych środowisk wychowawczych posiadających młodzieżowe struktury samorządowe.
    Program szkoleniowy obejmuje poniższy cykl zajęć treningowo-warsztatowych:
-    Trening interpersonalno-integracyjny - przygotowujący do pracy warsztatowej i zadaniowej oraz integrujący środowisko członków samorządów z różnych szkół;
-    Warsztat umiejętności komunikowania się - skoncentrowany na procesach porozumiewania się w środowisku rówieśniczym oraz prowadzenia negocjacji i mediacji z dorosłymi autorytetami;
-    Warsztat aktywizacji środowiska rówieśniczego - skoncentrowany na nabywaniu umiejętności stymulowania aktywności własnej i wykorzystywania jej do konstruktywnego kształtowania środowiska szkolnego, sprzyjającego zachowaniom prozdrowotnym, wolnym od przemocy i środków odurzających;
-    Forum Samorządów - comiesięczne sesje spotkaniowe przedstawicieli samorządów poszczególnych szkół / środowisk, ukierunkowane na analizę dotychczasowych trudności i osiągnięć oraz planowanie przyszłych inicjatyw.
    Całość programu realizowana jest w trakcie sześciu sesji sobotnio-niedzielnych w pomieszczeniach szkół / instytucji lub podczas 5-dniowego szkolenia wyjazdowego. Sesje Forum Samorządów odbywają co miesiąc.
    Efektem programu są zmiany w ludziach, obejmujące w szczególności:
-    pogłębienie samoświadomości, poczucia odpowiedzialności i kompetencji,
-    nabycie umiejętności komunikowania się, wykorzystywanych następnie w pracy zadaniowej w środowisku szkolnym,
-    nabycie umiejętności aktywizacji środowiska rówieśniczego i promowania zachowań prozdrowotnych,
    W konsekwencji winno dojść do modyfikacji poszczególnych środowisk wychowawczych w szkołach, których uczniowie uczestniczyli w programie i przenosili na grunt szkoły swoje nowe umiejętności i inicjatywy. Manifestować się to będzie między innymi w formie poczucia odpowiedzialności uczniów za rówieśników i atmosferę szkolną, promowania otwartej komunikacji w różnych płaszczyznach i poziomach, konstruktywnego zmierzania się z doraźnymi trudnościami oraz dostarczania wsparcia osobom kryzysującym.
    Okres realizacji - program powstał na zapotrzebowanie przedstawicieli samorządów szkolnych, którzy nawiązali kontakt z Fundacją "Masz Szansę" z prośbą o przeprowadzenie powyższych szkoleń i był już wielokrotnie replikowany, w tym też przez przeszkolonych realizatorów. Jednym z większych wdrożeń projektu było działanie przeprowadzone przez Szczecińską Fundację Talent-Promocja-Postęp pt. "Samorządność szkolna Inaczej".