System profilaktyki w Polsce

"SYSTEM ODDZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNYCH W POLSCE"
- projekt zwiększenia skuteczności i efektywności działań profilaktycznych w Polsce


zespół FMSz realizujący projekt: Robert Porzak (koordynacja merytoryczna), Wiesław Poleszak (koordynacja i administracja), Grzegorz Kata (badania jakościowe i promocja)

zespół ekspertów odpowiedzialnych za poszczególne obszary: Jacek Pyżalski, Krzysztof Ostaszewski, Antoni Jeżowski, Jakub Kołodziejczyk, Tomasz Kowalewicz

eksperci opiniujący: Agnieszka Cybal-Michalska, Anna Fidelus, Robert Frączek, Agnieszka Gromkowska-Melosik, Ewa Karmolińska-Jagodzik, Hanna Krauze-Sikorska, Magdalena Piorunek, Piotr Szczukiewicz, Krzysztof Wojcieszek


Projekt jest realizowany pod roboczą nazwą "Profilaktyka w szkole" przez Fundację "Masz Szansę" w ramach zadania publicznego pt. Przeprowadzenie całościowych badań dotyczących funkcjonowania systemu oddziaływań profilaktycznych w Polsce. Zadanie zlecone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Umowa nr MEN/2016/DWKI/1175

Celem projektu jest zwiększenie skuteczności profilaktyki uzależnień i zaburzeń zachowania w Polsce poprzez przeprowadzenie wielowymiarowej diagnozy sytuacji profilaktyki szkolnej i skali zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży oraz ocenę polityki społecznej i skuteczności działań profilaktycznych. Te działania dają podstawy do planu zmian profilaktyki w zakresie:

  • Ekonomiczno-organizacyjnym i prawno-administracyjnym
  • Narzędzi diagnozy potrzeb profilaktycznych, modelu oceny skuteczności osiągania celów profilaktycznych i jakości procesu realizacji profilaktyki ukierunkowanej na dzieci i młodzież w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, zawodowych i ogólnokształcących różnych typów.
  • Społeczno-kulturowych uwarunkowań działalności profilaktycznej, w tym zwłaszcza zaangażowania w profilaktykę społeczności szkolnej i jej otoczenia: nauczycieli, rodziców, personelu szkoły, reprezentantów społeczności lokalnych.


Projekt zmierza do stworzenia zestawu materiałów pomocnych w realizacji skutecznej profilaktyki. Materiały zostaną opracowane w formie książek i broszur dla szkół, opisujących rekomendowany przez ekspertów i zweryfikowany w wyniku badań model działań profilaktycznych w Polsce.

Projekt jest oparty na dwóch formach działania: praca koncepcyjna i rekomendacyjna zespołu eksperckiego (model Delphi) oraz dwuetapowa, wielowymiarowa, ogólnopolska diagnoza i ewaluacja działań profilaktycznych i ich uwarunkowań.

 

Realizacja obejmuje:

  • Stworzenie eksperckiej wizji badań ewaluacyjnych.  
  • Diagnozę przekrojową, jak i badania podłużne oraz badania towarzyszące realizacji działań profilaktycznych.
  • Opis rezultatów badań i rekomendacje przekazane na konferencjach, w publikacji po polsku i po i angielsku oraz w zestawie broszur online dla szkół i gmin, dostępnych także na platformie internetowej.


Badania obejmują ok. 10 tys. uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych wszystkich typów. Badania będą przeprowadzone dwukrotnie.

Strona projektu profilaktycy.pl zawiera informacje o aktualnym stanie realizacji projektu oraz łącza do narzędzi diagnostycznych i mediów społecznościowych informujących o projekcie.