Publikacje

1) Zbigniew B. Gaś: "Program Rówieśniczych Doradców" - na podstawie informacji o podejściach rówieśniczych, jako formie wczesnej interwencji, książka prezentuje koncepcję programu Rówieśniczych Doradców realizowanego w średnich szkołach; autor omawia metodę doboru uczestników programu, zadania koordynatora szkolnego, formułę spotkania organizacyjnego, scenariusze zajęć proponowane do wykorzystania w trakcie szkolenia uczestników, codzienne działanie programu oraz ocenę skuteczności programu.

2) Zbigniew B. Gaś: "Letni Obóz Terapeutyczny" - monografia będąca prezentacją założeń teoretycznych, sposobu organizacji i realizacji oraz skuteczności Letniego Obozu Terapeutycznego dla młodzieży dysfunkcjonalnej, zagrożonej uzależnieniem.

3) Zbigniew B. Gaś: "Wspólnota terapeutyczna w leczeniu uzależnień" - monografia będąca prezentacją koncepcji wykorzystania wspólnoty terapeutycznej w leczeniu i rehabilitacji osób i rodzin uzależnionych, uzupełniona o charakterystykę i merytoryczną analizę najbardziej skutecznych programów wspólnotowych dla osób uzależnionych.

4) "Kierunki działań profilaktycznych" (praca zbiorowa) - książka stanowi zbiór opracowań dotyczących współczesnych tendencji w działaniach profilaktycznych w Polsce. Zawiera ona teksty dotyczące zagadnień zarówno teoretycznych, jak i praktycznych ze wszystkich poziomów profilaktyki. Pierwsze opracowanie ukazuje wagę prawidłowej diagnozy specyfiki oddziaływań wychowawczych rodziców dla skuteczności prowadzonych zabiegów profilaktycznych; drugie prezentuje Test Przymiotnikowy ACL-37 oraz jego możliwości w diagnozowaniu i prognozowaniu różnych przejawów funkcjonowania człowieka; trzecie opracowanie ukazuje procedurę badania zapotrzebowania na profilaktykę i konstruowania programu odpowiadającego potrzebom klienta; w czwartym został zreferowany przebieg i wyniki badań, mających na celu ukazanie związku między przeżywanymi przez młodzież problemami życiowymi, a używaniem alkoholu; autor piątego opracowania koncentruje się na ukazaniu dynamiki procesu adaptacyjnego, z uwzględnieniem możliwości rozwojowych dziecka oraz warunków i realiów całego procesu rewalidacyjnego; w następnym opracowaniu zostaje opisana procedura działań psychoprofilaktycznych dla studentów pierwszych lat studiów; przedostatnie opracowanie prezentuje program badań nad charakterystyką postaw religijnych więźniów i wpływem religijności na ich funkcjonowanie psychospołeczne; w ostatnim opracowaniu autor - oceniając należycie rolę, jaką w praktyce internistycznej odgrywa diagnoza depresji - prezentuje sposoby wykorzystania w procesie diagnostycznym, analizy akustycznej głosu pacjentów.

5) "Wspomaganie rozwoju dziecka" (praca zbiorowa) - niniejsza publikacja składa się z sześciu opracowań, skoncentrowanych na różnych zagadnieniach wspomagania rozwoju dzieci. Część pierwsza prezentuje opracowaną na gruncie psychologii humanistycznej koncepcję, zgodnie z którą wychowanie polega na tworzeniu dziecku warunków do rozwoju; część druga dotyczy współzależności między poziomem intelektualnym dziecka a jego funkcjonowaniem psychicznym i społecznym; część trzecia dotyczy przyczyn, przejawów i środków zaradczych wobec zaburzeń w zachowaniu dzieci i młodzieży; część czwarta poświęcona została problemom reedukacji; w części piątej scharakteryzowana jest specyfika terapii logopedycznej; ostatnie z opracowań ma charakter osobistych refleksji na temat oddziaływań wychowawczych wobec dziecka niepełnosprawnego. Cała książka ma na celu ułatwienie rodzicom i wychowawcom pokonywania trudności, z jakimi stykają się w procesie wychowania.

6) Maria Chodkowska: "Mieć dziecko z porażeniem mózgowym" - praca ta stanowi zbiór pamiętników autorstwa matek wychowujących dzieci z porażeniem mózgowym, uzupełniony o fachową wiedzę dotyczącą diagnozy, rehabilitacji oraz roli matki w wychowaniu dziecka z porażeniem mózgowym.

7) Barbara Pilecka: "Wybrane Problemy samobójstw młodzieży" - monografia poświęcona analizie problemów etiologicznych, profilaktycznych i terapeutyczno - rehabilitacyjnych w odniesieniu do młodzieżowych tendencji autodestrukcyjnych. Autorka ukazuje ponadto wyraźne współzależności między czynami samobójczymi a używaniem różnych środków odurzających oraz prezentuje przykłady programów profilaktycznych w tym zakresie.

8) Zbigniew B. Gaś (red.), Robert Porzak, Wiesław Poleszak: „Efektywność instytucjonalnych form pomocy na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym” – książka prezentuje wyniki badań przeprowadzonych wśród podopiecznych i pracowników ośrodków wychowawczych i resocjalizacyjnych dla młodzieży. Badania zostały przeprowadzone w Ochotniczych Hufcach Pracy, Schroniskach dla Nieletnich i Zakładach Poprawczych na terenie całej Polski. Badania prezentowane w książce stanowią charakterystykę społeczno-demograficzną, prezentują też analizę osobowościową i zawodową pracowników merytorycznych wyżej wymienionych instytucji. Przedstawiają też charakterystykę środowiska pochodzenia wychowanków, skali dysfunkcjonalności, właściwości osobowościowych i jakości resocjalizacji w ośrodkach. Podsumowanie dotyczy jakości prowadzonych w ośrodkach działań wychowawczo-resocjalizacyjnych wobec młodzieży dysfunkcjonalnej. Zawiera też propozycje modyfikacji działań pomocowych służących młodzieży zagrożonej marginalizacją.
Środki na realizację projektu badawczego i publikacji pochodziły z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z Budżetu Państwa.

Obszerne streszczenia publikacji w języku polskim, angielskim i niemieckim są dostępne jako elektroniczne reprinty w formacie pdf na Forum Fundacji "Masz Szansę" w dziale "Pliki" w zakładce Sem_2008_03/Streszczenia

9) Zbigniew B. Gaś (red.), Robert Porzak, Wiesław Poleszak: „Effectiveness of institutional forms of helping the youth threatened by social exclusion / Effektivität institutioneller formen der Hilfe für die durch soziale exklusion gefährdeten jugendlichen” – the book presents results of a psychological research project which was undertaken among randomly selected juveniles and professional staff from education and resocialization centers for youth.
The research project was focused on determining:
• the specificity of human resources (professional employees and juvenile delinquents) in randomly selected education and resocialization centers (including stationary OHP centers, youth shelters and youth custody centers),
• and the quality of education and resocialization activities for dysfunctional youth conducted in these centers.
The research material collected in this way as well as the conclusions from the research will be used to develop training programs for the employees as well as customizing the corrective activities to particular offenders and monitoring their developments after leaving the centers (ISBN 978-83-900916-4-8, edition 2008).

Library of Congress LCCN Permalink: http://lccn.loc.gov/2008418653

Katalog der Deutschen Nationalbibliothek: http://d-nb.info/988143941


An electronic reprint of the summary is also accessible as PDF from “You Have a Chance” Foundation Forum (submenu Pliki - pliki/Sem_2008_03/Streszczenia)Publikacje są dostępne w księgarni wysyłkowej Fundacji "Masz Szansę".