Aktualności

Kolejne strony: <<<1...56
2006-10-29 12:12:21
Zakończył się blok treningowo-warsztatowy, prowadzony w ramach pierwszej edycji Programu Rówieśniczych Doradców dla młodzieży ze szkół Ochoty.
2006-10-29 12:02:14
Zakończono pzygotowywanie opracowania, dotyczącego oceny stanu zagrożeń uzależnieniami i potrzeb profilaktycznych dzielnicy Ochota. W połowie listopada odbędzie się spotkanie, z udziałem realizatorów badań, w celu prezentacji najważniejszych rezultatów. W trakcie spotkania planowan jest też dyskusją na temat uzyskanych wyników i planów działań profilaktyczych.
2006-09-25 00:30:52
W październiku 2006 FMSz rozpocznie szkolenie pracowników szkół warszawskiej dzielnicy Żoliborz. Szkolenie obejmuje zagadnienia profilaktyki prowadzonej w instytucjach oświatowych.
2006-09-25 00:03:49
W ostatnim kwartale bieżącego roku odbędzie się realizacja projektu treningowo-warsztatowego dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych warszawskiej dzielnicy Ochota.
2006-09-25 00:00:19
Dzięki zaproszeniu ze strony Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji Ministerstwa Sprawiedliwości przedstawiciele Fundacji "Masz Szansę" zaprezentowali dyrektorom i pracownikom placówek resocjalizacyjnych oraz sędziom sprawującym nadzór projekt "Efektywnosć instytucjonalnych form pomocy na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym".
2006-09-24 23:45:51
W październiku kończy się realizacja projektu "Odnaleźć Siebie", prowadzonego przez FMSz w partnerstwie ze Szczecińską Fundacją Talent-Promocja-Postęp.
2006-09-24 23:36:58

Fundacja "Masz Szansę" prowadzi projekt Szkolenie interdyscyplinarnych zespołów w zakresie realizacji lokalnych programów profilaktyki uzależnień na terenie m.st. Warszawy.

Projekt obejmuje zajecia  dla uczestników dzielnicowych zespołów interdyscyplinarnych z zakresu oceny projektów, monitoringu realizacji oraz ewaluacji lokalnych programów profilaktyki uzależnień.

2006-09-24 23:19:50

Fundacja "Masz Szansę" rozpoczęłą od sierpnia realizację projektu badawczego p.t. „Efektywność instytucjonalnych form pomocy na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym”

Projekt ma na celu usprawnienie jakości pomocy oferowanej poprzez działania ośrodków wychowawczych i resocjalizacyjnych dla młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. 

2006-09-24 23:14:50
Fundacja "Masz Szansę" prowadzi badania dotyczące potrzeb profilaktycznych warszawskiej dzielnicy Ochota.