Aktualności

Kolejne strony: 12...7>>>
2020-01-21 21:48:03

Profesor Bogusław Śliwerski był uprzejmy poddać recenzji książkę. Zwracając uwagę na niedociągnięcia wymagające w przyszłości poprawek (dziękujemy!), Profesor napisał:

"Raporty z diagnoz zawierają interesujące dane. Czy ktoś je przeczytał i odniósł także do własnej placówki? Warto zapoznać się z publikacją p.t. Profilaktyka w szkole.red. R. Porzak, Lublin: Fundacja "Masz Szansę 2019".

Zachęcamy!


2019-09-17 21:32:01

Fundacja „Masz Szansę” na zlecenie MEN przeprowadziła w latach 2016-2018 ogólnopolskie badania dotyczące zapotrzebowania na działania profilaktyczne. w całym kraju. Narzędzia zastosowane w badaniach zostały opracowane przez zespół czołowych polskich ekspertów w dziedzinie profilaktyki. Badania prowadzili niezależni od szkół, wykwalifikowani diagności – pedagodzy i psychologowie, posiadający doświadczenie diagnostyczne i pracujący pod nadzorem zespołu koordynatorów lokalnych i koordynatora krajowego.

Badaniami objęto te zmienne, które w badaniach międzynarodowych znalazły się na listach czynników chroniących przed zachowaniami dysfunkcjonalnymi (zasoby środowiska szkolnego) i czynnikach ryzyka, które sprzyjają zachowaniom dysfunkcjonalnym (ryzyko środowiska szkolnego).

Narzędzia diagnostyczne wypracowane na potrzeby badań są rekomendowane przez MEN do stosowania w lokalnych diagnozach. Dzięki dostępności raportu zbiorczego, rezultaty badań lokalnych prowadzonych obecnie za pomocą tych narzędzi mogą być odnoszone do wyników badań ogólnopolskich, o ile obecnie prowadzone badania w szkołach zostaną wykonane zgodnie z opisem badań wyjściowych, w sposób gwarantujący anonimowość i nie naruszający prawa oraz zdrowego rozsądku. Fundacja „Masz Szansę” nie przetwarza żadnych danych z badań lokalnych. Istnieje jednak możliwość przygotowania ogólnopolskich rozwiązań, zapewniających szkołom wygodny i w pełni bezpieczny dla uczniów dostęp do ankietowej diagnozy zapotrzebowania na działania profilaktyczne i analizy wyników. Ramowy schemat tych rozwiązań jest opisany w materiałach zamieszczonych na wspomnianej stronie.

2019-03-14 08:20:04
Dzięki uprzejmości Pań Simony Baciu i Susan Shapiro, autorek wydanej w 2018 roku książki The Teacher Within, grupa nauczycieli z Polski uzyskuje możliwość włączenia się do niezwykle interesującego projektu prowadzonego przez nie równolegle w kilku krajach. We współpracy z Panią Mariolą Roser zapraszamy nauczycieli znających język angielski na co najmniej przeciętnym poziomie do włączenia się w ten ciekawy i cenny projekt. Krótki opis przedsięwzięcia znajduje się w rozwinięciu informacji. Proszę o zgłoszenia na adres fundacja@maszszanse.info do najbliższego czwartku, 14 marca włącznie.
2019-03-12 19:40:11
Fundacja "Masz Szansę" zaprasza do zapoznania się z rezultatami badań przeprowadzonych w projekcie Profilaktycy.pl. Badania zostały opisane w książce p.t. Profilaktyka w szkole i w zestawie trzech broszur dla szkół. Książka i broszury zostały wysłane bezpłatnie do 3000 szkół, placówek profilaktycznych, psychologiczno-pedagogicznych i bibliotek w całej Polsce. Opracowania są też dostępne na stronach projektu. Zachęcamy do lektury i wdrażania w życie skutecznej profilaktyki!
2018-09-12 14:38:53
Zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej "SYSTEM ODDZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNYCH W POLSCE", organizowanej przez Fundację "Masz Szansę" 11 grudnia 2018 roku w Warszawie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Informacje i rejestracja są dostępne na stronie projektu Profilaktycy.pl. Konferencja podsumowuje rezultaty projektu wykonanego na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach rządowego programu Bezpieczna+.
2018-06-19 18:43:55
Fundacja "Masz Szansę" kontynuuje w roku 2018 udostępnianie systemu badania uczniów, rodziców i pracowników szkół w celu wykonania drugiej tury diagnozy w szkołach w całej Polsce, wspomagającej opracowanie SPW-P. System został opracowany na potrzeby projektu realizowanego przez Fundację "Masz Szansę" na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej. W szkołach prowadzona jest też ewaluacja wybranych działań profilaktycznych w formie badań towarzyszących. Zapraszamy na stronę projektu Profilaktycy.pl i do udziału w poszczególnych przedsięwzięciach.
2017-10-04 23:30:41
Fundacja "Masz Szansę" udostępniła system badania uczniów, rodziców i pracowników szkół do wykonania we wrześniu 2017 roku diagnozy w wielu szkołach w całej Polsce, przygotowującej opracowanie SPW-P. System został opracowany na potrzeby projektu realizowanego przez Fundację "Masz Szansę" na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej. W najbliższych tygodniach realizowana też będzie ewaluacja wybranych działań profilaktycznych w formie badań towarzyszących. Zapraszamy na stronę projektu Profilaktycy.pl i do udziału w poszczególnych przedsięwzięciach.
2017-05-27 18:58:45
W wielu szkołach całej Polski trwają badania uczniów, rodziców i pracowników szkół, prowadzone w ramach projektu realizowanego przez  Fundację "Masz Szansę" na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Badania zmierzają do oceny skali i uwarunkowań potrzeb profilaktycznych w Polsce, realizowana też będzie ewaluacja działań profilaktycznych. W efekcie wypracowane zostaną rekomendacje dla realizacji profilaktyki. Zapraszamy na stronę projektu Profilaktycy.pl i do udziału w poszczególnych przedsięwzięciach.
2016-11-24 13:52:45
Fundacja "Masz Szansę" rozpoczęła na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej realizację ogólnopolskiej diagnozy zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży. Celem jest ocena sytuacji w Polsce, ewaluacja działań profilaktycznych oraz wypracowanie rekomendacji dla profilaktyki. Zapraszamy na stronę projektu Profilaktycy.pl i do udziału w poszczególnych przedsięwzięciach.
2016-08-25 14:10:09
Fundacja "Masz Szansę" objęła honorowym patronatem III Ogólnopolską Konferencję Naukową Studentów Pracy Socjalnej "Samobójstwo - pragnienie śmierci czy niemy krzyk rozpaczy?" zaplanowaną na 23 listopada 2016 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie. Dokładne informacje i możliwość zgłoszenia udziału znajdują się na stronie: http://knsps-kul-3konferencja.blogspot.com/ Zapraszamy!