Historia 1994 rok.

Realizując cele statuowe, Fundacja prowadziła w 1994 roku następujące przedsięwzięcia:

-    Program Działań Korekcyjnych dla Zespołu Społecznych Szkół Terapeutycznych w Lublinie - program ukierunkowany na usprawnienie i zmianę jakości działania ZSST, oparty na całościowym modelu funkcjonowania środowiska szkolnego. Uczestniczyło w programie łącznie 28 osób.

-        Program Rówieśniczego Doradztwa Młodzieży Licealnej w IV LO w Lublinie - program ukierunkowany na tworzenie nieformalnej sieci wsparcia w środowisku szkoły, oparty na idei podejść rówieśniczych. W szkoleniu uczestniczyło 9 osób, pośrednio korzysta z udziału w programie cała szkoła. Program jest kontynuacją działań rozpoczętych w 1992 roku.

-        Program Rówieśniczego Doradztwa Młodzieży Licealnej w IX LO w Lublinie - program ukierunkowany na tworzenie nieformalnej sieci wsparcia w środowisku szkoły. W szkoleniu uczestniczyły 23 osoby. Program jest replikacją działań prowadzonych w IV LO w Lublinie.

-        Program Rówieśniczego Doradztwa Młodzieży Licealnej w ZSME w Lublinie - program ukierunkowany na tworzenie nieformalnej sieci wsparcia w środowisku szkoły. W szkoleniu uczestniczyło 31 osób. Program jest replikacją działań prowadzonych w IV I IX LO w Lublinie.

-        Program Aktywizacji Samorządów Uczniowskich dla młodzieży średnich szkół Lublina - program ukierunkowany na aktywizację i szkolenie liderów młodzieżowych działających w samorządach szkolnych. W szkoleniu uczestniczyło 21 osób reprezentujących 19 szkół lubelskich, pośrednio oddziałują one na samorządy i uczniów w swoich szkołach.

-        Program Rówieśniczych Doradców Młodzieży Studenckiej - jest ukierunkowany na przygotowanie studentów do niesienia pomocy o charakterze wczesnej interwencji w środowiskach rówieśniczych. W programie bezpośredniemu szkoleniu podlega grupa 20 studentów UMCS.

-        Młodzieżowy Program Adaptacyjny - ukierunkowany na dostarczenie wsparcia młodzieży rozpoczynającej studia i zmieniającej miejsce zamieszkania. W programie uczestniczyło 45 osób.

-        Profilaktyka Uzależnień w Poradnictwie Psychologicznym i Pedagogicznym - program szkoleniowy dla specjalistów (psychologów i pedagogów) zajmujących się pracą profilaktyczną z młodzieżą. W programie uczestniczyło 17 osób.

-        Warsztaty badania skuteczności Programów Profilaktycznych - program szkoleniowy dla specjalistów (absolwentów studiów podyplomowych z zakresu psychoprofilaktyki) organizujących przedsięwzięcia profilaktyczne na terenie całego kraju. W programie uczestniczyło 14 osób.

-        Program "Nasze Spotkania" - przeznaczony dla nauczycieli prowadzących działania ukierunkowane na profilaktykę alkoholową w szkołach. Uczestniczyło w nim 17 osób, prowadzących po przeszkoleniu zajęcia grupowe dla młodzieży szkół lubelskich.

-        Program Aktywizacji Profesjonalnej dla Studentów Psychologii - przeznaczony dla grupy studentów psychologii UMCS, zamierzających usprawniać swoje umiejętności profesjonalne oraz działać w kierunku aktywizacji środowiska studenckiego i promowania działań prospołecznych. Uczestniczy w nim 16 osób. Program jest prowadzony od czterech lat.

-        Wydanie książki "Wspomaganie rozwoju dziecka"(praca zbiorowa) - publikacja składająca się z sześciu opracowań, skoncentrowanych na różnych zagadnieniach wspomagania rozwoju dzieci. Książka ma na celu ułatwienie rodzicom i wychowawcom pokonywania trudności, z jakimi stykają się w procesie wychowania.

-    Przygotowanie do druku książki "Mieć dziecko z porażeniem    mózgowym. Pamiętniki matek." - praca ta stanowi zbiór    pamiętników autorstwa matek wychowujących dzieci z porażeniem mózgowym, uzupełniony o fachową wiedzę dotyczącą     diagnozy, rehabilitacji oraz roli matki w wychowaniu dziecka      z porażeniem mózgowym.

-    Wystąpienia w środkach masowego przekazu, w celu    propagowania idei psychoprofilaktyki;

-    Akcja stypendialna - prowadzona dla osób pochodzących ze środowisk dysfunkcjonalnych.