Historia 2006

Realizując cele statutowe, Fundacja prowadziła w 2006 roku następujące przedsięwzięcia:

 

  • Projekt „Odnaleźć Siebie” – podwyższenie kwalifikacji osób pracujących z grupami szczególnego ryzyka z regionu zachodniopomorskiego – program edukacyjny prowadzony w partnerstwie ze Szczecińską Fundacją „Talent-Promocja-Potęp”, finansowany ze środków EFS w ramach działań Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie. Prowadzenie programu umożliwia podwyższenie kompetencji realizatorów profilaktyki i resocjalizacji, a pośrednio zwiększenie dostępności i jakości oferty pomocowej dla osób zagrożonych uzależnieniami, przestępczością, marginalizacją i wykluczeniem społecznym. W cyklu wykładowo-warsztatowym wzięło udział 60 osób.
  • Program „Szkolenie interdyscyplinarnych zespołów w zakresie realizacji LPPU m.st. Warszawy”. Uczestnicy zdobyli umiejętności oceny potrzeb profilaktycznych środowiska, oceny i wyboru ofert dostosowanych do potrzeb, monitorowania realizacji działań profilaktycznych oraz ich ewaluacji. W projekcie wzięło udział 70 osób.
  • Dwuletni projekt badawczy i informacyjny „Efektywność instytucjonalnych form pomocy na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym”. Projekt realizowany z dotacji Europejskiego Funduszu Strukturalnego w ramach SPO RZL 2004-2006, priorytet: (1.5.a), zmierza do oceny jakości wsparcia dostarczanego w ramach trzech instytucjonalnych środowisk: OHP, Schronisk dla Nieletnich i Zakładów Poprawczych. W roku 2006 badaniami objęto reprezentatywną grupę osób rozpoczynających i kończących pobyt w powyższych placówkach oraz pracowników zatrudnionych w objętych ankietyzacją ośrodkach.
  • „Badania diagnozujące skalę problemów dotyczących uzależnień oraz zapotrzebowanie na działalność o charakterze profilaktycznym na terenie dzielnicy Ochota”. Projekt zrealizowano ze środków Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy. Badaniami objęto 1009 osób. Rezultatem projektu jest raport, przekazany instytucjom pomocy społecznej i placówkom oświatowym na terenie dzielnicy Ochota.
  • „Program Rówieśniczych Doradców” dla młodzieży szkół Dzielnicy Ochota, sfinansowany ze środków OPS dz. Ochota. W programie treningowo-warsztatowym, redukującym zagrożenia dysfunkcjami pojawiającymi się w środowisku szkolnym, wzięły udział dwie grupy młodzieży.
  • Projekt „Czy profilaktyka ma sens we współczesnej szkole”, zrealizowane z funduszy urzędu Gminy Goleniów obejmował zajęcia edukacyjne dla jednej grupy pedagogów gminy Goleniów.
  • Projekt „Istota wychowania i profilaktyki w szkole – przygotowanie i wdrożenie SPP”, przeprowadzony z funduszy Ośrodka Pomocy Społecznej dz. Żoliborz m.st. Warszawy, obejmował przeprowadzenie szkolenia dla pedagogów, nauczycieli i wychowawców żoliborskich szkół i placówek oświatowo – wychowawczych z zakresu konstruowania, wdrażania i ewaluacji Szkolnego Programu Profilaktyki.
  • „Lokalna diagnoza problemów dzieci i młodzieży miasta Świnoujścia związanych z uzależnieniami” – projekt badawczy zrealizowany z dotacji Urzędu Miasta Świnoujście dostarczył lokalnym władzom i instytucjom oświatowym rzetelnej diagnozy problemów dzieci i młodzieży.
  • „Wspomaganie rozwoju i samorządności młodzieży” – projekt realizowany ze środków OHP Komendy Głównej Warszawy obejmował przygotowanie uczestnikom szkolenia podręczników edukacyjnych.
  • Projekt badawczy „Diagnoza potrzeb profilaktycznych i ewaluacja procesu realizacji LPPU dz. Białołęka – etap I” obejmował przygotowanie badań realizowanych w 2007 roku. Projekt sfinansowany ze środków OPS dz. Białołęka m.st. Warszawy.