Historia 2008

Realizując cele statutowe, Fundacja prowadziła w 2008 roku następujące przedsięwzięcia:

  • Projekt badawczy i informacyjny „Efektywność instytucjonalnych form pomocy na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym” – kontynuacja z roku 2006. Projekt zmierzał do oceny jakości wsparcia dostarczanego w ramach trzech instytucjonalnych środowisk: OHP, Schronisk dla Nieletnich i Zakładów Poprawczych. W roku 2008 opublikowano raport z badań oraz przedstawiono uzyskane wyniki na ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej przez Fundację „Masz Szansę” we współpracy z ZPWiP UMCS Lublin. Projekt realizowany z dotacji Europejskiego Funduszu Strukturalnego w ramach SPO RZL 2004-2007, priorytet: (1.5.a) przekazanej przez MPiPS.
  • Projekt badawczy „Diagnoza potrzeb profilaktycznych i ewaluacja procesu realizacji LPPU dz. Rembertów” obejmował prezentację wyników badań wykonanych w 2007 roku, dotyczących skali zagrożeń związanych z uzależnieniami i przemocą oraz skuteczności działań profilaktycznych prowadzonych na terenie dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy. 
  • Projekt badawczy „Lokalna diagnoza problemów dzieci i młodzieży, stanu zagrożeń i potrzeb profilaktycznych miasta i gminy Strzelce Opolskie” obejmował wykonanie badań dotyczących skali zagrożeń związanych z uzależnieniami i przemocą na terenie miasta i gminy Strzelce Opolskie.
  • „Ocena zagrożeń uzależnieniami i przemocą wśród dzieci i młodzieży Gniezna” – projekt badawczy zrealizowany z dotacji Urzędu Miasta Gniezno w celu przeprowadzenia badań dotyczących skali zagrożeń związanych z uzależnieniami i przemocą oraz skuteczności działań profilaktycznych prowadzonych dla młodzieży na terenie Gniezna.