Historia 2000

Realizując cele statutowe, Fundacja prowadziła w 2000 roku następujące przedsięwzięcia:

-                      Zapobieganie patologii społecznej dzieci i młodzieży powiatu Giżycko przez promowanie innowacyjnych metod działań profilaktycznych i psychokorekcyjnych - program umożliwił przygotowanie grupy nauczycieli, samorządowców, pedagogów, psychologów, policjantów i rodziców do przeciwdziałania narastaniu dysfunkcji wśród dzieci i młodzieży z tego obszaru. Działania prowadzone w ramach programu umożliwiły animowanie "Powiatowego Forum Profilaktyki", które stanowić będzie okazję do nawiązania współpracy przez różne organizacje, instytucje i osoby indywidualne, zainteresowane działaniami na rzecz ograniczania patologii społecznej dzieci i młodzieży powiatu giżyckiego. W programie uczestniczyło 46 osób dorosłych oraz 44 uczniów szkół średnich z terenu powiatu giżyckiego.


-                      Szkolny Lider Profilaktyki - program umożliwił szkolnym liderom profilaktyki (dyrektorom szkół, pedagogom szkolnym i wychowawcom klasowym) nabycie wiedzy psychologiczno-pedagogicznej oraz umiejętności organizowania profilaktyki środowiskowej, oceny poziomu zagrożenia patologią środowiska szkolnego i zapotrzebowania na działania profilaktyczne, tworzenia, wdrażania i ewaluacji szkolnego programu profilaktyki. W programie uczestniczyły 44 osoby z terenu całej Polski.

-                      Szkolny Lider Wychowania - program pozwolił na wyposażenie dyrektorów szkół, pedagogów szkolnych i wychowawców klasowych w taką wiedzę psychologiczno-pedagogiczną i umiejętności, które umożliwiają im zrozumienie istoty koncepcji wychowania, jako wspierania ucznia w rozwoju, tworzenie szkolnego programu wychowania w oparciu o konstruktywną współpracę z rodzicami uczniów, gronem pedagogicznym, uczniami i środowiskiem lokalnym, monitorowanie procesu wdrażania i realizacji szkolnego programu wychowania, ewaluację szkolnego programu wychowania i wykorzystywanie uzyskiwanych wyników do jego modyfikacji. W programie wzięło udział 25 osób z terenu całej Polski.

-                      Wychowawca w Gimnazjum - szkolny program wychowawczy i umiejętności

    jego realizacji - projekt umożliwił radom pedagogicznym gimnazjów z terenu woj. lubelskiego rozwinięcie umiejętności planowania i prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych, umiejętności konstruowania zintegrowanych, środowiskowych programów działań wychowawczych zmierzających do przekształcania szkoły w środowisko wspierające ucznia w rozwoju i eliminujące czynniki szkodliwe. W programie uczestniczyły 192 osoby z terenu województwa lubelskiego.

-                      Szkoła dla Rodziców i Wychowawców - program pozwolił na przygotowanie nauczycieli, pedagogów, psychologów oraz rodziców do budowania prawidłowych relacji wychowawczych w różnych układach i sytuacjach międzyludzkich w celu aktywnego wspieraniu uczniów w rozwoju i ograniczaniu zjawisk patologicznych, występujących w środowisku dzieci i młodzieży. Absolwenci programu posiadający wcześniejsze doświadczenia w pracy warsztatowej metodami aktywnymi uzyskali uprawnienia do prowadzenia warsztatów w zakresie rozwoju umiejętności wychowawczych. W programie uczestniczyło 15 osób.