Historia 2007

Realizując cele statutowe, Fundacja prowadziła w 2007 roku następujące przedsięwzięcia:

 

  • Projekt badawczy i informacyjny „Efektywność instytucjonalnych form pomocy na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym” – kontynuacja z roku 2006. Projekt realizowany z dotacji Europejskiego Funduszu Strukturalnego w ramach SPO RZL 2004-2007, priorytet: (1.5.a), zmierza do oceny jakości wsparcia dostarczanego w ramach trzech instytucjonalnych środowisk: OHP, Schronisk dla Nieletnich i Zakładów Poprawczych. W roku 2007 badaniami objęto reprezentatywną grupę osób rozpoczynających i kończących pobyt w powyższych placówkach oraz pracowników zatrudnionych w objętych ankietyzacją ośrodkach, przeprowadzono analizy wyników i przygotowano raport z badań.
  •  „Program Rówieśniczych Doradców” dla młodzieży szkół Dzielnicy Ochota, sfinansowany ze środków OPS dz. Ochota. W programie treningowo-warsztatowym, redukującym zagrożenia dysfunkcjami pojawiającymi się w środowisku szkolnym, wzięły udział dwie grupy młodzieży i grupa nauczycieli.
  •  „Lokalna diagnoza problemów dzieci i młodzieży miasta Ustrzyki Dolne związanych z uzależnieniami” – projekt badawczy zrealizowany z dotacji Urzędu Miasta Ustrzyki dostarczył lokalnym władzom i instytucjom oświatowym rzetelnej diagnozy problemów dzieci i młodzieży.
  • Projekt badawczy „Diagnoza potrzeb profilaktycznych i ewaluacja procesu realizacji LPPU dz. Białołęka” obejmował wykonanie przygotowanych w 2006 roku badań dotyczących skali zagrożeń związanych z uzależnieniami i przemocą oraz skuteczności działań profilaktycznych prowadzonych na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy. Badaniami objęto Projekt sfinansowany ze środków OPS dz. Białołęka m.st. Warszawy.
  • Projekt badawczy „Diagnoza stanu zagrożeń i potrzeb profilaktycznych dz. Rembertów” obejmował wykonanie badań dotyczących skali zagrożeń związanych z uzależnieniami i przemocą na terenie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy. Badaniami objęto Projekt sfinansowany ze środków OPS dz. Rembertów m.st. Warszawy.