Historia 1996 rok.

Realizując cele statutowe, Fundacja prowadziła w 1996 roku następujące przedsięwzięcia:

-                      Program Rówieśniczego Doradztwa Młodzieży Licealnej w IX LO w Lublinie - program doprowadził do stworzenia i wzmocnienia nieformalnej sieci wsparcia w środowisku szkoły. Działalność programu pozwala na skuteczniejsze, niż dotychczas rozpoznawanie i wcześniejsze korygowanie pojawiających się u uczniów zaburzeń w funkcjonowaniu intrapsychicznym i interpersonalnym. W dwóch edycjach szkolenia przeprowadzonych w 1996 roku uczestniczyło 46 osób.

-                       Program Dorosłych Animatorów Młodzieżowych Ruchów Samopomocowych - program umożliwił przeszkolenie grupy specjalistów (psychologów i pedagogów) z terenu całej Polski  zajmujących się działalnością psychoprofilaktyczną w zakresie procedur określania zapotrzebowania, wdrażania i prowadzenia młodzieżowych programów samopomocowych. W programie uczestniczyło 69 osób.

-                      Program Adaptacji Porozwodowej Kobiet - realizacja programu umożliwiła dostarczenie wsparcia dla grupy kobiet i dzieci, które znajdowały się w kryzysie związanym z rozwodem. Program pozwolił nabyć grupie osób biorących w nim udział umiejętności ważnych do tworzenia środowiska umożliwiającego prawidłowy rozwój psychiczny. W programie uczestniczyło 17 matek i 24 dzieci.

-                      Letni Obóz Terapeutyczny - udział w programie pozwolił grupie młodzieży przejawiającej zaburzenia osobowości i zachowania oraz zagrożonej uzależnieniami na nabycie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach presji rówieśniczej. Modyfikacja struktury osobowości oraz samooceny pozwala zmniejszyć ryzyko pojawienia się u objętej programem grupy młodzieży zaburzeń zachowania. Efektem obozu jest też zawiązanie nieformalnej samopomocowej grupy wsparcia monitorowanej przez realizatorów programu. W obozie uczestniczyło 20 osób.

-                      Program Szkoleniowy dla Realizatorów Programu Adaptacji Porozwodowej Kobiet - program umożliwił grupie specjalistów (psychologów i pedagogów) z terenu całej Polski  nabycie umiejętności wdrażania i prowadzenia Programu Adaptacji Porozwodowej Kobiet. W programie uczestniczyły 24 osoby.

-                      Warsztaty Komunikacji - program umożliwił nabycie przez uczestników umiejętności korzystania z prawidłowej komunikacji interpersonalnej w trakcie prowadzenia kontaktu rozwojowego i pomocnego.  W programie uczestniczyło łącznie 7 osób.

-                      Warsztaty Autoprezentacji - uczestnicy nabyli umiejętności efektywnego wyrażania siebie i przekazywania informacji przy wykorzystaniu dyspozycji psychofizycznych, jakimi dysponują. Opanowali także umiejętności użyteczne przy konstruowaniu i przekazywaniu informacji dla mediów. W programie uczestniczyło 9 osób.