Historia 2002

Realizując cele statutowe, Fundacja prowadziła w 2002 roku następujące przedsięwzięcia:

-                      Młodzieżowe Programy Wsparcia Rówieśniczego - program umożliwił przygotowanie grupy pedagogów do skutecznego planowania i realizowania proramów młodzieżowych opartych na idei wsparcia rówieśniczego. W programie uczestniczyło 36 pedagogów z terenu całego kraju.

-                      Szkolny Program Profilaktyki - projekt umożliwił pedagogom szkół z terenu całej Polski rozwinięcie umiejętności planowania i prowadzenia działań profilaktycznych, umiejętności konstruowania zintegrowanych, środowiskowych szkolnych proramów programów profilaktyki zmierzających do przekształcania szkoły w środowisko eliminujące czynniki szkodliwe. W dwóch edycjach programu uczestniczyło 106 osób z terenu województwa lubelskiego.

-                      Liderzy Samorządów Uczestników OHP - program pozwolił na przygotowanie uczestników samorządów uczniowskich do budowania prawidłowych struktur rozwijania samorządności szkolnej w oparciu o umiejętności konstruktywnej współpracy rówieśniczej. Działania podjęte w programie umożliwiły skuteczniejsze podejmowanie akrywnych ról w społeczności demokratycznej. W programie uczestniczyły 32 osoby.

-                      Aktywizacja Samorządów Wychowawczych w Szkole - program opierał się diagnozie sytuacji wychowawczej w szkole nr 88 w Krakowie. Program umożliwił opracowanie koncepcji działań naprawczych i doskonalących dla zespołu pedagogów w celu aktywnego wspieraniu uczniów w rozwoju i ograniczaniu zjawisk patologicznych, występujących w środowisku szkoły. W programie uczestniczyło 30 osób.