Historia 1998

Realizując cele statutowe, Fundacja prowadziła w 1998 roku następujące przedsięwzięcia:

-                      Zapobieganie patologii społecznej dzieci i młodzieży gminy Warta poprzez promowanie innowacyjnych metod działań profilaktycznych i psychokorekcyjnych - program umożliwił przygotowanie grupy nauczycieli z terenu gminy Warta do prowadzenia działań przeciwdziałających narastaniu dysfunkcji wśród dzieci i młodzieży z tego obszaru. W programie uczestniczyło 30 osób.

-                      Program "Kobieta Aktywna w Społeczności Lokalnej" - program umożliwił grupie młodych kobiet z małych miejscowości rozwinięcie umiejętności poznawania potrzeb lokalnej społeczności, przygotowywania działań aktywizujących społeczności małych miejscowości oraz prowadzenia i promowania działań aktywizujących. Realizacja programu w bieżącym roku stanowiła organizacyjną kontynuację rozpoczętych przed rokiem działań. W programie uczestniczyło 35 osób.

-                      Od przemocy do demokracji w szkole - program umożliwił grupie osób dorosłych pracujących z młodzieżą działanie na rzecz przekształcania szkoły ze środowiska przesiąkniętego przemocą w środowisko promujące aktywność obywatelską wszystkich członków społeczności szkolnej. W programie uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych i samorządowych działających w środowiskach młodzieżowych z różnych rejonów Polski. W programie uczestniczyło 35 osób.

-                      Szkoła bez przemocy - celem projektu było przygotowanie grupy pedagogów i nauczycieli do aktywnego przeciwdziałania przemocy w szkole przez promowanie prospołecznej aktywności wszystkich członków społeczności szkolnej. W programie uczestniczyły 44 osoby.

-                      Uruchomienie "Ośroka pomocy młodzieży i psychoedukacji" - celem projektu było doskonalenie opieki profilaktycznej i terapeutycznej dla młodzieży dysfunkcjonalnej oraz wsparcia edukacyjnego dla wolontariuszy i profesjonalistów poprzez działania edukacyjne przygotowujące liderów młodzieżowych i osoby dorosłe do działań wychowawczych w środowiskach wysokiego ryzyka. W programie uczestniczyło 88 osób.

-                      Modyfikowanie środowiska szkolnego przez aktywność własną młodzieży - celem projektu było przekształcanie działań wychowawczych prowadzonych w szkole w celu tworzenia środowiska wspierającego ucznia w rozwoju i eliminującego czynniki szkodliwe. Realizacja projektu opierała się na szkoleniu młodzieży cieszącej się zaufaniem rówieśników, liderów samorządu uczniowskiego i nauczycieli zainteresowanych wspieraniem działań uczniowkich. W programie uczestniczyło 51 osób ze środowiska lubelskiego.

-                      Ograniczanie przemocy w szkole - celem projektu było przeszkolenie profesjonalistów zajmujących się prowadzeniem działań wychowawczych i profilaktycznych w celu przekształcania szkoły w środowisko wspierające ucznia w rozwoju i eliminujące czynniki szkodliwe. W programie uczestniczyły 32 osoby z terenu Przemyśla i okolic.

-                      "Wspomagam i Wspieram" - celem projektu było przygotowanie wychowawców i pedagogów zajmujących się dziećmi w młodszym wieku szkolnym do prowadzenia działań adaptacyjnych ukierunkowanych na zmniejszenie ryzyka powstawania zaburzeń emocjonalnych u dzieci rozpoczynających naukę w szkole oraz na wspieranie ich procesu edukacyjnego. W programie uczestniczyło 12 osób z terenu Krasnegostawu.

-                      Umiejętności negocjacyjne w praktyce wychowawczej - celem projektu było usprawnienie skuteczności działań profilaktycznych i wychowawczych dla młodzieży dysfunkcjonalnej poprzez działania edukacyjne przygotowujące liderów młodzieżowych i dorosłych profesjonalistów do porozumiewania się w ytuacjach konfliktowych i spornych pojawiających się w trakcie działań wychowawczych w środowiskach wysokiego ryzyka. W programie uczestniczyło 18 osób.

-                      Komunikacja interpersonalna w poradnictwie i profilaktyce - celem projektu było doskonalenie opieki profilaktycznej i terapeutycznej dla młodzieży dysfunkcjonalnej poprzez działania edukacyjne przygotowujące pedagogów i psychologów do działań korekcyjnych w środowiskach wysokiego ryzyka. W programie uczestniczyło 12 osób.

-                      Rówieśniczy Doradcy - celem projektu było rozwinięcie oferty profilaktycznej dla dzieci i młodzieży poprzez przygotowanie nauczycieli, pedagogów i psychologów do badania zapotrzebowania i konstruowania programów profilaktycznych dostosowanych do specyfiki problemów pojawiających się w środowiskach województwa szczecińskiego cechujących się wysokim poziomem dysfunkcji. Realizacja programu w bieżącym roku zawierała ewaluację rozpoczętych przed rokiem działań. W programie uczestniczyło 39 osób.